Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Verksamhet Styrelse Styrdokument Stiftare Utredning 1992 Utvärdering 2000 LÄTTLÄST KONTAKT

UTVÄRDERING AV NEPI:s VERKSAMHET
1995-2000


2008-12-17

Denna rapport bygger på en utvärdering av dåvarande NEPI:s inriktning på verksamheten. Sedan 2007 har NEPI en ny verksamhetsplan som utifrån NEPI:s befintliga resurser fokuserar på en ny roll kring läkemedelsuppföljning.


Utvärderingsrapport februari 2001 utarbetad av Ebba Holme Hansen,

professor i samfundsfarmaci, Köpenhamn samt Per-Knut Lunde, professor em i klinisk farmakologi, Oslo

Bakgrund och utvärderingsbehov

Initiativet till NEPI togs av Barbro Westerholm, som 1990 i Riksdagen framlade en motion om etablerande av ett centrum för läkemedelsepidemiologi. Detta följdes av en utredning som resulterade i rapporten "Nätverk för läkemedelsepidemiologi – NEPI" (Ds 1992:104). I rapporten föreslogs att det skulle bildas en "stiftelse för läkemedelsepidemiologi och förbättring av läkemedelsbehandling" (NEPI). Stiftelsen skulle organiseras som en nätverksmodell, men med central vetenskaplig kompetens.

 

NEPI etablerades 1994 med stiftelsekapital från Apoteksbolaget (30 miljoner kr) och Apotekarsocieteten (20 miljoner kr), och tanken var att NEPI:s verksamhet primärt skulle bedrivas medelst avkastningen av dessa medel. Dessutom tillfördes cirka 6 miljoner kr som fritt kapital genom upplösning av Apoteksbolagets forskningsfond ANNA. Eftersom NEPI bygger på offentliga beslut och medel har NEPI:s styrelse funnit det rimligt att verksamheten utvärderas efter den första 5-årsperioden.

Bedömare och bedömningsmaterial

Utvärderingen genomfördes under mitten och slutet av år 2000 av professor Ebba Holme Hansen, Köpenhamn, och professor Per-Knut Lunde, Oslo.

 

Utvärderingens avsikt har varit att analysera NEPI:s verksamhet vad gäller inriktning, omfattning och resultat. Utvärderingen skulle utgå från de grunddokument som uttrycker stiftelsens syften samt de dokument som beskriver resultaten av verksamheten. Utvärderingen skulle eventuellt kunna kompletteras med bland annat intervjuer.

 

Utvärderingen är konkret baserad på

 • orienterande möte mellan Arne Melander, J. Lars G. Nilsson, Ebba Holme Hansen och Per-Knut Lunde 2000-06-26
 • granskning av skriftliga material.
 • syftet med verksamheten.
 • intervjuer med doktorander och andra nyckelpersoner, total 7 intervjuer.

Nedan presenteras värderingen sammanfattande såväl granskningen av det skriftliga materialet som av intervjuerna.

 

Forskningsproduktivitet och -kvalitet

NEPI:s vetenskapliga verksamhet har sedan slutet av 1995 resulterat i ett mycket stort antal vetenskapliga arbeten. Publikationslistan t.o.m. 1999 omfattar 62 olika arbeten, varav omkring 40 har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter.

 

Sedan 1997 har 7 doktorander avslutat sina avhandlingar. Ytterligare 6 personer är inskrivna som doktorander och väntas fullfölja sina avhandlingsarbeten inom de närmaste 2 åren. Doktoranderna har olika grundutbildning inom farmaci respektive medicin, vilket får anses särskilt önskvärt för NEPI:s profil och implementeringspotential.

 

NEPI har utgivit 6 rapporter i egen regi och ytterligare 1 rapport i samarbete med bl.a. den danska Läkemedelsstyrelsen. Rapporterna förmedlar i lättläst form praxisnära och kompetent information om läkemedelsbehandling och -epidemiologi inom NEPI:s kärnområden. De samhällsvetenskapliga aspekterna är svagare i de hittills utkomna rapporterna.

NEPI:s forskarutbildning

Anknytning och utbildning av en relativt stor skara av yngre doktorander är en särskild styrka hos NEPI. Doktoranderna bidrar genom sin forskningsproduktion och utbildning till att NEPI:s filosofi blir spridd och implementerad.

 

Doktorandernas värdering av handledningen varierar med projektets karaktär, handledare, personlig inställning och geografisk placering. Doktorander med placering i Skåne och som arbetar med läkemedelsepidemiologiska problemställningar är särskilt nöjda. Finansieringen av doktorandstudierna synes rimlig. Några doktorander har ibland upplevt problem med kolleger när de behövt koncentrera sig på studierna, och andra har därför nödgats ta vikariat. Enstaka doktorander har känt att NEPI:s handledningsförmåga och -kapacitet inom det samhällsvetenskapliga området är otillräcklig. Flera doktorander framhåller spontant att NEPI är ett mycket viktigt stöd för forskarnas integritet.

 

Även om doktoranderna generellt uttrycker tillfredsställelse med handledningsförloppen saknar de en gemensam NEPI-miljö. Ett enda doktorandseminarium har anordnats, vilket uppskattades. Det föreslås att seminarier anordnas regelbundet, varvid t.ex. forskningsmetodik och doktorandernas projekt beskrives och diskuteras.

NEPI:s forskningsprofil och spetskompetens

NEPI:s forskningsmässiga styrka ligger i dag inom läkemedelsepidemiologi och klinisk farmakologi. Det har fokuserats på psykofarmaka och på medel vid behandling av hjärtkärlsjukdomar. Det är nödvändigt för en verksamhet av NEPI:s storlek att fokusera forskningsverksamheten men det leder också till frågan om vem som ska förestå den kritiska evidensbaserade medicinen på andra behandlingsområden. Om NEPI ska kunna täcka hela fältet måste det tillföras ytterst betydande belopp. Ett utbyggt samarbete med t.ex. National Institute of Clinical Excellence (NICE) i England och det danska Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) skulle också kunna utgöra ett viktigt bidrag till ömsesidig förstärkning av gemensam kompetens.

 

Det finns också behov av en utvidgning av NEPI:s forskningsprofil med ytterligare hälsoekonomisk och socialfarmaceutisk kompetens.

NEPI:s information till sjukvården och allmänheten

NEPI:s aktiviteter kännetecknas av en mycket omfattande informationsverksamhet inom sjukvårds- och socialsektorn, inklusive läkemedelskommittéer och distriktsläkare. Talrika seminarier och föreläsningar har hållits från det sydligaste till det nordligaste Sverige. Denna verksamhet värderas mycket högt. Våra intervjuade personer framhöll gång på gång hur viktigt det är med en institution som kan "översätta" forskningsresultat till konkret användbart vetande, utveckla ett kritiskt tankesätt och skapa motbilder till informationen från industrin, som läkarna uppfattar som mycket massiv och ensidig.

 

Uppfattningen är att NEPI:s insats inte kan ersättas av läkemedelskommittéernas verksamhet eftersom dessas kompetens är alltför begränsad, och att den inte heller kan ersättas av Socialstyrelsens eller Läkemedelsverkets aktiviteter, samarbetet med dessa bör emellertid byggas ut.

NEPI har bidragit till den offentliga debatten med ett stort antal krönikor och debattartiklar i tidsskrifter och tidningar. Detta är ett mycket vanskligt förmedlingsmedium, som kräver kortfattade och enkla budskap. Det har hänt att NEPI:s budskap har blivit litet för förenklade och debatten har blivit överhettad.

 

NEPI etablerade 1999 en hemsida/website med adressen.www.nepi.net. Hemsidan uppdateras regelbundet och har sedan augusti 2000 haft ett betydande antal besökare (mer än 400 i oktober 2000). Genom länkar till andra, relaterade hemsidor kommer antalet besökare otvivelaktigt att öka. Man bör även överväga att etablera en diskussionsklubb/ ett chat room, där t.ex. apotekare, sjuksköterskor, distriktsläkare och tandläkare kan ställa frågor och utbyta erfarenheter.

NEPI:s geografiska täckning

I "Strategisk plan för Stiftelsen NEPI 2000-2005 är uppsatt som mål att NEPI senast 2005 har ett samarbete med samtliga landsting i projektet för bättre läkemedelsanvändning. Detta mål synes inte realistiskt.

 

Nätverket är klart starkast i den sydliga delen av Sverige. Ifall NEPI i realiteten ska täcka även Nordsverige ställer det förhållandevis stora resurskrav i form av reseaktiviteter som är tidsödande och slitsamma. Ett tillskott i form av personal kan lösa en del av problemet, men några av vanskligheterna beror också på läkemedelskommittéernas olika mandat och bemanning. Det bör övervägas om NEPI ska avgränsa det direkta nätverkssamarbetet till de 18 mindre landstingen. Det finns dock även framgent behov av samarbete med de 3 stora landstingen på ett mera generellt plan.

NEPI:s bemanninng

NEPI:s bemanning är otillräcklig för de uppgifter som ska lösas. NEPI:s succé kan i mycket väsentlig utsträckning hänföras till en extraordinär insats av några få "eldsjälar", inte minst NEPI:s chef. Det behövs anknytning av personal med kompetens på seniorforskarnivå. Vid denna rekrytering bör man eftersträva att täcka behovet av samhällsvetenskaplig kompetens.

NEPI:s finansiering

Modellen för NEPI:s finansiering är baserad på en samhällsekonomi med en räntenivå som inte längre existerar. Avkastningen av stiftelsekapitalet är i dag helt otillräcklig för att täcka NEPI:s verksamhet. Eftersom NEPI:s verksamhet bör utvidgas och inte inskränkas är det ytterst nödvändigt att finna en lösning på finansieringsbehovet. En modell kunde vara att avsätta en viss del, t.ex. 1 % av landstingens vårdbudget, till NEPI:s verksamhet. Detta skulle vara en utgift som – samhällsekonomiskt värderad – enkelt torde intjänas via NEPI:s verksamhet.

NEPI:s verksamhet i relation till syftet

NEPI:s verksamhet har i stora drag levt upp till de ursprungliga målen. Fokus har varit på forskning om läkemedelsanvändning och läkemedelsepidemiologi, samt förmedling av resultaten härav. Därtill har det etablerats en välfungerande forskarutbildning. Det har inte etablerats forskning baserad på misstankar om nya biverkningar och grundutbildning i läkemedelsepidemiologi. Det bedömes emellertid att det inte heller är speciellt önskvärt att NEPI står för dessa aktiviteter.

Konklusion

 • NEPI fyller ut en central plats i svensk läkemedelsepidemiologi och klinisk farmakologi. NEPI:s forskning har hög kvalitet och produktivitet.
 • Åtskilliga doktorander har erhållit handledning från NEPI-medarbetare. Handledningen har generellt ansetts tillfredsställande men det saknas ett forum där doktoranderna kan mötas.
 • NEPI:s spetskompetens ligger inom några avgränsade terapiområden, vilket är både en styrka och en svaghet. Ett internationellt samarbete skulle leda till ömsesidig förstärkning.
 • NEPI:s forskningskompetens inom samhällsekonomi och socialfarmaci bör byggas ut.
 • NEPI genomför en mycket omfattande informationsverksamhet med vårdpersonalen som målgrupp. Denna verksamhet värdesätts utomordentligt högt och anses av många som det viktigaste elementet i NEPI:s aktiviteter.
 • NEPI:s externa samarbete bör utvidgas ytterligare, både i relation till Läkemedelsverket och Socialstyrelsen samt internationellt.
 • NEPI:s hemsida/website kan med fördel utbyggas ytterligare.
 • Det har föreslagits att NEPI ska täcka hela landet. Detta mål måste anses orealistiskt, även om tillförsel av ytterligare personal kan resultera i en bättre geografisk täckning.
 • NEPI:s bemanning är otillräcklig för de uppgifter som ska lösas. Det behövs anknytning av personal på seniorforskarnivå.
 • NEPI:s finansiering baseras på avkastning från stiftelsekapitalet, och det finns ett pressande behov av att finna andra finansieringskanaler. En möjlig modell är att landstingen inbetalar en mindre procentdel av sjukvårdsbudgeten till NEPI:s verksamhet.

 

Ebba Holme Hansen Per-Knut Lunde

 

 

tablett