Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Läkemedel Betalning Kostnad Volym Individdata Läkemedelsregistret Sweden eXplorer

sos_logo

Socialstyrelsens läkemedelsregister

Socialstyrelsens nya läkemedelsregister omfattar sedan juli 2005 individbaserade uppgifter om alla svenskars utköp av receptförskrivna läkemedel.

Läs mer här »

Här kan du hämta individdata »

Statistiken från det nya registret är personnummerbaserad vilket ger nya analysmöjligheter. Bland annat kan antalet olika läkemedel per person, doseringar, utköpsintervall och förekomst av potentiella interaktioner studeras. Dessutom finns, efter särskild prövning, möjligheten att koppla individers utköp av läkemedel på recept till andra individbaserade register över dödsorsaker, sjuklighet eller vårdutnyttjande.

Läkemedelsregistret får användas för forskning, epidemiologiska undersökningar och statistik. Data tillhandahålls så att inga uppgifter om enskilda individer eller enskilda förskrivare kan röjas.

Uppgifter om läkemedelsförsäljning som inte kan kopplas till något personnummer saknas i registret. Detta gäller t ex läkemedel som rekvireras till slutenvården eller de få recept som saknar fullständigt personnummer. Under 2007 var det färre än 0,3 % av recepten som inte hade ett fullständigt personnummer enligt Socialstyrelsen. Totalt sett utgör läkemedel som distribueras i sluten vård och receptfritt omkring 25 % av den totala volymen läkemedel som konsumeras i landet (mätt i DDD). Andelen varierar dock kraftigt mellan olika terapiområden.

Begränsningen medför att registret inte kan användas för att studera användningen av flera specialläkemedel som främst säljs via rekvisition till sjukhus (t ex onkologiska medel och TNF-alfa-antagonister).

Även översikten av konsumtionen av läkemedel som i stor utsträckning säljs receptfritt blir ofullständig (t ex lätta analgetika, NSAID, antihistaminer och vissa hudpreparat).

Recepten innehåller inga strukturerade uppgifter om förskrivningsorsak/diagnos vilket medför att många kliniskt relevanta frågor blir obesvarade, till exempel genomsnittlig dosering eller följsamhet till rekommendationslistor vid behandling av vissa sjukdomar. Registret är trots detta en utmärkt källa till ny kunskap om läkemedelskonsumtionen.

 

tablettburk