Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2016-11-29

Ökningen av buprenorfin-plåster måste utvärderas utifrån alternativen

Sveriges Radios magasin Vetenskapsradion rapporterar idag om att användningen av buprenorfin-plåster ökat mycket kraftigt till äldre i en artikel med rubriken "Professor: Morfinplåster dödar dementa". Läkemedelsstatistiken som artikeln baseras på ger bara en liten del av bilden, överdriver ökningen genom att använda %-tal från året efter introduktion på marknaden, och tar inte hänsyn till ändrad användning av opioider till äldre. Det saknas i artikeln referenser till biverkningsanmälningar eller anmäningar enligt Lex Maria som kan styrka väldigt svepande påståenden kring användning till dementa i artikeln.

Behandling av kronisk smärta lämnar mycket att önska. Läkemedel används frekvent medan andra alternativa behandlingsstrategier ofta ej finns direkt tillgängliga. Smärtenheter och mottagningar är ej tillräckligt många. Detta innebär sannolikt både att patienter inte får adekvat hjälp med sin smärtbehandling, inklusive med läkemedel, samt att läkemedel används i alltför stor utsträckning, alternativt att alltför potenta eller potentiellt beroendeframkalland läkemedel används på ett felaktigt sätt.

Utvecklingen inom gruppen N02A opioider de senaste 10 åren präglas av en minskad användning av de två vanligaste alternativen av läkemedel inom gruppen. Substansen dextropropoxifen avregistrerades 2011 pga risken för dödliga överdoser. Substansen tramadol klassificerades som narkotika 2007 och hanteringen har sedan dess successivt stramats upp.

Som en följd av detta har användningen av dessa två läkemedel minskat kraftigt. Användningen av dextropropoxifen har upphört och för 80+ har användningen mätt i DDD/1000 inv och dygn minskat med nästan två tredjedelar. Istället har andra smärtstillande läkemedel utanför men också inom gruppen N02A opioider. Se figur 1 och 2. Figurerna visar den dramatiska utvecklingen av dextropropoxifen och den i tid sammanfallande ökningen av framför allt oxikodon samt buprenorfin. En viss ökning ses också av morfin och fentany. Både buprenorfin och fentanyl förskrivs i över 90 % av volymen DDD som plåster. Sammanfattningsvis skedde alltså hos 80+ en förskjutning mot mer potenta och potentiellt mer beroendeframkallande opioider under perioden. Dock minskades samtidigt genomsnittlig dos och behandlingstid, fr a för oxikodon. Det finns skäl att kritiskt granska förändringarna, och skälen till förändringar, hur opioider används till 80 år och äldre men på ett mer balanserat sätt som ges intryck av i rapporteringen från Vetenskapsradion.

Notera också en rad metodsvagheter inom området N02A opioider för såväl måttet DDD som årsprevalens (antal individer med minst ett uttag). Tolkning bör ske med försiktighet vid stora skiften mellan substanser så som är fallet här.

Opioider-80-prevalens-kopia.png

Opioider-80-DDDperTIND-kopia.png

vetenskapsradion.PNG

Länk till radioinslag och artikel här »

Dagens Nyheter uppmärksammade i början av oktober ökningen av fentanyl- och buprenorfinplåster till äldre i Stockholm »

Några råd från NEPI till journalister och andra intresserade av läkemedelsstatistik utan sakkunskap inom läkemedel och läkemedelsepidemiologi

1. Vid analys av läkemedelsstatistik - utvärdera alltid relevanta substitut och använd olika mått för att validera trender.

2. Beskriv inte ökningar slentrianmässigt i %. Procentuella ökningar är meningslösa och vilseleder när utgångspunkten är väldigt låg användning, t ex strax efter introduktion.

3. Beskriv dynamik och koppla om möjligt till externa händelser som indragningar och omklassificeringar, patentutgångar och omprövningar av förmån.


4. Diskutera alltid med särskilt sakkunniga i läkemedelsepidemiologi respektive i klinisk användning innan spridning av tolkning.

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI