Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2014-12-15

Fantasinamn ökar bland utbytbara generika

De senaste åren har det blivit mer vanligt förekommande att generika registreras och försäljs under handelsnamn som ej innehåller substansnamnet - "fantasinamn". Sådana namn kan i vissa situationer ha fördelar men nackdelarna överväger, särskilt i ett system med generikautbyte.

I en mycket känd sketch från Knäpp upp 1952 beskriver Martin Ljungs rollgestalt "Viking" dåtidens hälso- och sjukvård med många diagnoser, många olika läkare, flera läkemedel med konstiga namn och missförstånd kring hur de skall tas. Efter många olika diagnoser (256) och lika många läkare så kommer 2:50 in i sketchen läkemedlet "Cepophan". Inspelningen är från en senare Knäpp upp-revy och inspelad 1962.

Bakgrund

Det ställs många krav på beteckningen på ett läkemedelspreparat. En aktiv substans i ett läkemedel kan ha flera olika varianter på kemiska beteckningar som med varierande noggranhet definierar ingående substans. Men när substansen ingår i ett läkemedel tas också en internationellt gemensam beteckning fram av WHO. Detta kallas International Nonproprietary Name, INN.

En beteckning på ett läkemedelspreparat måste enligt Läkemedelsverket vara ett handelsnamn antingen i form av ett

Det finns en rad krav på fantasinamn inom Sverige och EU. Generellt har i Sverige en praxis utvecklats där merparten av nya generika använder sig av en kombination av INN-beteckning på substans + tillverkarens varumärke. Även om en sådan praxis också har sina nackdelar så har det inom det generikasortiment som är utbytbart på apotek en rad uppenbara fördelar för patienten då första ledet i namnet varit detsamma vid utbyte mellan läkemedelspreparat med denna typ av namn, typ "Simvastatin NN".

Även handelsnamn baserade på INN kan i vissa situationer leda till ökad risk för förväxling och misstag, se artikel i Läkartidningen nedan.

Tidskriften Svensk farmaci har de senaste veckorna i några artiklar uppmärksammat frågan.

Kortfattat så råder viss oenighet om fantasinamn bland generika ökat eller inte och vare sig LV eller TLV har kartlagt omfattningen och kan därför inte uttala sig om detta.

Frågeställning

Har förekomsten av fantasinamn på generika ökat de senaste åren?


För att kunna ta ställning till detta behöver man särskilja 3 olika perspektiv:

1. Andel fantasinamn bland marknadsföringsgodkännande ("registrering") vid Läkemedelsverket

2. Andel fantasinamn bland faktiskt expedierade läkemedel mätt i unika handelsnamn.

3. Andel fantasinamn bland faktiskt expedierade läkemedel mätt i expeditionstillfällen.

Detta kan studeras för läkemedelsmarknaden, inom receptbelagda läkemedel, inom förmån, för generikamarknaden totalt, för enskilda substanser eller inom enskilda utbytesgrupper. Det saknas dock markering i läkemedelsstatistik vad som utgör ett originalpreparat respektive generika och vad som är ett fantasinamn och vad som är ett INN-baserat handelsnamn. Därför har denna enkla rapport avgränsats till de 6 substanser där det genomfördes flest antal expeditioner och utbyten under 2013. Substanserna som inkluderades var omeprazol, simvastatin, paracetamol, enalapril, metoprolol samt amlodipin och samtliga hade minst 1 miljon utbyten på apotek under 2013.

Dessa stod för 16,8 miljoner expeditioner (16 % av samtliga expeditioner av humanläkemedel) samt 8,1 miljoner utbyten (24 % av samtliga genomförda utbyten). Data hämtades från Concise (eHälsomyndigheten).

Resultat

Mött som antal unika fantasinamn (inkluderat originalpreparat) finns en klar tendens under de senaste 5 åren att fler läkemedel med unika fantasinamn har expedierats på apotek minst en gång under respektive år. Paracetamol som länge saknat patentskydd har under hela den studerade perioden funnits med en rad inarbetade handelsnamn i form av fantasinamn (Panodil, Alvedon, Curadon, Reliv etc) och skiljer sig därigenom från övriga substanser. Även för paracetamol finns en trend med ökat antal unika fantasinamn expedierade minst en gång de senaste åren.

Mätt som andel av expedierade läkemedelspreparat mätt i försäljningsvolym (antal expeditioner) är trenden något mer osäker. Innan patentutgång finns bara originalpreparatets fantasinamn. Samtliga studerade substanser förtuom  (undantag paracetamol där patentet gått ut men ett antal unika fantasinamn finns etablerade) och andelen av försäljningne är således 100 %. Vid patentutgång sjunker andelen försäljningsvolym med fantasinamn snabbt genom tvingande utbyte på apotek inom förmånen för att sedan stabilisera sig på en lägre nivå. För amlodipin och simvastatin finns en trend med ökande andel av försäljningsvolym för generika med fantasinamn vilket i bägge fallen till en del samvarierar med fler tillgängliga läkemedelspreparat med fantasinamn. 

Andelen av försäljningsvolym av läkemedelspreparat mätt i fantasinamn mätt i receptexpeditioner ökade för simvastatin under 2009-2013 från nära 0 till 18 % genom försäljning av Simidon (Actavis).

För omeprazol är 11% av försäljningsvolymen fantasinamn fr a genom Omecat (8 %, Pensa Pharma) samt Omona (3 %, Sandoz).

För metoprolol är huvuddelen av försäljningsvolymen med fantasinamn en följd av fortsatt försäljning av originalpreparaten Seloken samt Seloken ZOC. Inom metoprolol finns särskilda beredningsformer och inom retarberedning särskild hänsyn vad gäller utbyte vid behandling av hjärtsvikt.

För amlodipin har en stor del av försäljningsvolymen med fantasinamn utgjorts av Amloratio (16 %, Teva).

För renitec finns endast en obetydlig försäljning (<1 %) av origionalpreparatet Renitec som är det enda expedierade läkemedelspreparetet med fantasinamn som innehåller renitec.

Slutsats

Bland de 6 substanser som oftast byttes ut på apotek under 2013 (24 % av samtliga utbyten) ökade inte bara tillgången till utan även expedierade läkemedelspreparat med fantasinamn under perioden 2009-2013 för omeprazol, metoprolol, amlodipin samt paracetamol. För simvastatin var antalet oförändrat, ett utöver originalpreparatet, och för enalapril minskade det från två till endast originalpreparatet kvar.

Även om antalet faktiskt expedierade läkemedelspreparat med unika fantasinamn de senaste 5 åren har ökat inom de 6 mest utbytta substanserna så har försäljningsvolymerna, och därmed de faktiska möjliga problemen för patienterna i samband med utbyte ökat i ringa grad. För den vanligt förekommande substansen simvastatin har ett enda läkemedelspreparat inneburit att andelen ökat från 0 % i försäljningsvolym till att nära på var 5:e expedition är ett läkemedel med fantasinamn.

Vad som är en acceptabel nivå av försäljningsvolym av nyintroducerade fantasinamn (utifrån de risker de kan introducera vid utbyte på apotek) är en annan frågeställning än den här studerade förekomsten över tid.

Mer att läsa:


Den av er som läser denna sida som ännu inte associerat till katters tre namn, ta gärna tid från julstöket till att lyssna på T S Eliots egen inläsning av "The naming of cats" från "Old Possum's Book of Practical Cats" nedan:

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI