Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2014-10-31

Statistik över opioider svårtolkad

I Läkartidningen nr 44-45 beskrivs hur användning av opioider ökat i perioden 2006 t o m 2013 mätt i DDD/1000 personer och år. Ingen hänsyn tas till ändrade förskrivningsmönster med lägre genomsnittlig dos per individ, sannolikt som en föjld av förskjutning till följd av kraftig minskning av tramadol och dextropropoxifen. Läkemedelsstatistik måste analyseras med försiktighet med utnyttjande av flera mått samt inkludera analys av möjliga substitut.

Läs Rhodin A. Ökad användning av opioider kan leda till toleransutveckling. Läkartidningen. 2014;111(44-5):1974-7 här »

Läs tidigare kommentarer om statistik kring bl a opioider här »

I en analys av expedition av receptförskrivna opioider - särskilt om fokus är risk för toleransutveckling - bör analysen ej begränsas till enbart total volym. Istället bör kompletterande mått som antal receptexpeditioner, eller som nedan antalet behandlade patienter, användas parallellt. Då finns möjlighet att studera förändrade mängder per expeditionstillfälle respektive per patient som behandlas under ett år.


En sådan analys bör också kompletteras med en bredare ansats än enbart de direkt berörda substanserna. Möjliga substitut till dessa analyser bör också analyseras för att säkerställa att de förändringar som ses över tid inte beror på förskjutningar mellan substanser, och därmed också skilda patientgrupper över tid.

Samtliga data nedan hämtade från Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel fritt tillgänglig på

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel

Diagrammen följer utformning av figur 1 i aktuell artikel i Läkartidningen.

Se möjliga tolkningar för respektive diagram nedan.

En sammanfattande tolkning för åldersgruppen 30 och äldre är att användningen av opioider mätt i DDD ökat under perioden för morfin, oxikodon, fentanyl, buprenofin samt metadon. Ökningen för morfin, oxikodon, fentanyl och buprenorfin förklaras till stor del av ökat antal behandlade individer. Med andra ord har genomsnittlig expedierad mängd per individ för morfin, kodein och buprenorfin minskat antingen genom lägre dygnsdos, kortare behandlingstid eller en kombination av dessa.

Samtidigt har användningen av tramadol och dextropropoxifen mätt i både DDD och antal behandlade patienter minskat kraftigt. En möjlig tolkning av detta är att patienter som tidigare skulle behandlats med tramadol eller dextropropoxifen nu istället får fr a oxikodon.

Bild 1: Expedition av opioider och andra kraftiga analgetika förskrivet på recept 2006 och 2013, båda kön, 30 år och äldre, mätt i definierade dygnsdoser per 1000 invånare och dygn.

Kommentar bild 1:

I denna bild ses vid sidan av ökning av oxikodon även den kraftiga minskningen av tramadol samt dextropropoxifen vilket ej framgår av Läkartidningsartikeln. Detta väcker frågan om patienter som tidigare fått tramadol eller dextropropoxifen idag istället förskrivs oxikodon.

Notera att buprenorfin finns både som "N02A E01 Oripavinderivat"  (Norspan, Temgesic) och i högre styrka som "N07B C01 Medel vid opiatberoende" (Buprenofin Actavis/Evolan/Orifarm/Sandoz/Teva) samt även i fasta kombination med naloxon "N07B C51" (Subuxone).

1-DDD_TIND.png

Bild 2: Expedition av opioider och andra kraftiga analgetika förskrivet på recept 2006 och 2013, båda kön, 30 år och äldre, mätt i antal behandlade individer per 1000 invånare och år (årsprevalens).

Kommentar bild 2:

I denna bild ses att antalet individer behandlade med oxikodon ökat kraftigt, relativt sett kraftigare än ökningen av DDD (bild 1). Vidare ses även här den kraftiga minskningen i användning av tramadol respektive dextropropoxifen.

2-Pat_TIN.png


Bild 3: Expedition av opioider och andra kraftiga analgetika förskrivet på recept 2006 och 2013, båda kön, 30 år och äldre. Beräknat mått: genomsnittligt antal DDD per individ som minst en gång fått respektive substans under året.

Kommentar bild 3:

I denna bild framgår klart att mellan 2006 och 2013 har den genomsnittliga totala årsdosen mätt i DDD för patienter med morfin respektive oxidon mer än halverats. Detta kan ske genom minskad dygnsdos, kortare behandlingstid eller en kombination av dessa. För buprenorfin och tramadol är motsvarande mått i princip oförändrat.

3-DDD_Pat.png

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI