Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2012-05-15

ADHD-läkemedel m.m. i Sverige 2006-2011

Användningen av läkemedel med huvudsaklig indikation ADHD har under tiden 2006 till och med 2011 ökat kraftigt med 285 %, dvs användningen har nästan fyrfaldigats. Ökningen har skett i båda kön och alla åldrar och fr a genom en ökad nyinsättning i alla åldrar. Procentuellt hör ökningstakten varit högst hos vuxna 20 år och äldre.

Läs rapporten här »

På förfrågan från Läkemedelsverket har NEPI tagit fram basala data kring användningen av ADHD-läkemedel de senaste åren. Syftet är att bilda ett underlag för förståelse av hur marknaden för ADHD-läkemedel i Sverige utvecklas. Med ADHD-läkemedel avses i denna rapport läkemedel som sålts på den svenska marknaden under den studerade perioden inom gruppen N06BA Centrala sympatometika exklusive N06B A07 modafinil (Modiodal). I analysen ingår även licensförskrivning av icke godkända läkemedel inom gruppen.

Kraftig ökning av antalet användare hos båda kön och alla åldrar

Antalet användare har ökat från 14 862 år 2006 till 57 227 år 2011. Användningen domineras av metylfenidat. Ökningen för samtliga ADHD-läkemedel för män var från 10 694 till 36 415 och för kvinnor från 4 168 till 20 812. År 2006 behandlades 10 187 ungdomar under 20 år och 4 675 vuxna 20 år och äldre. År 2011 var motsvarande antal 30 501 respektive 26 726. Ökningen var alltså lägre bland ungdomar under 20 år (19 630 eller 181 %) än hos vuxna (22 051 eller 472 %). Ökningen hos vuxna förklaras delvis av att äldre tonåringar med behandling har fortsatt behandling efter 19 års ålder.

Sverige och Danmark i kapp Norge

Under tidsperioden har den ökade användningen av ADHD-läkemedel i Sverige följt en motsvarande ökning i Danmark och de två länderna har nu nått samma nivåer som i Norge. En tidigare undersökning har visat att användningen år 2007 på Island var högre och i Finland lägre än i de övriga nordiska länderna.

Nya användare ökar också kraftigt i alla åldrar

Antalet nya användare varje år har ökat från 8 476 år 2006 till 19 845 år 2011. Ökningen för män var från 5 711 till 11 993 och för kvinnor från 2 765 till 7 852. År 2006 var antalet nya användare 5 069 bland ungdomar under 20 år och 3 407 vuxna 20 år och äldre. År 2011 var motsvarande antal 10 315 respektive 9 530. Ökningen i antalet nya användare var alltså lägre bland ungdomar under 20 år (5 246 eller 103 %) än bland vuxna (6 123 eller 180 %) än. Uppskattningen av nya användare bygger på 12 månader utan läkemedelsexpedition vilket innebär att här uppgivet antal nya användare är ett något högre antal individer än de som i realiteten är helt nya användare.

Variation mellan länen

Användningen varierar kraftigt mellan de olika länen. Högst användning ses på Gotland där andelen användare i åldern 5-19 år var 5 % hos pojkar och 2,7 % hos flickor medan motsvarande andel för Sverige som helhet var 2,6 % respektive 1,1 %. Antalet observationer är dock få för Gotland som har ett litet befolkningsunderlag vilket innebär att skillnaden till en del kan förklaras av slumpfaktorer.

Kostnaden har tredubblats

Den totala kostnaden för ADHD-läkemedel (försäljningsvärde på apotek) ökade under perioden från 138 miljoner kr till 491 miljoner kronor. Förmånskostnaden för dessa läkemedel ökade från 112 miljoner kr till 409 miljoner kr. Patienternas egenavgift år 2011 var således 82 miljoner kr.

 

tablettburk