Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2012-04-01

Ordinationsutredningens slutrapport

ordinationsutredningen3.png

Ladda ned Ordinationsutredningens slutrapport här »

NYTT:

Läs styrgruppens rekommendation kring fortsatt arbete här »

Orsak till varför ett läkemedel eller annan åtgärd ordinerats inom vården är en information som är viktig för att patient och olika vårdgivare ska kunna samverka för en säker och effektiv behandling. Ordinationsutredningen ger i sin slutrapport en bakgrund till behovet samt ger en rad konkreta förslag inom tre delområden.

Enligt dagens regelverk ska orsak till åtgärd dokumenteras i journal men tidsbrist och bristfälliga stöd för att göra detta på ett strukturerat sätt så att maximal nytta av denna arbetsinsats kan uppnås saknas i dagens elektroniska patientjournaler.

För läkemedel är det viktigt att relevant information, med bibehållen patientintegritet, kan följa den enskilde patientens ordination hela vägen – via beredning och administrering vid avdelningar och mottagningar respektive förskrivning och expedition på apotek – ända till att patienten faktiskt får/tar sitt läkemedel.

Uppdraget

Socialstyrelsen fick i december 2011 i uppdrag av Socialdepartementet att i samråd med Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden samt Centrum för eHälsa i Sverige samordna ett projekt om dokumentation av ordinationsorsak och analys av samspel med närliggande kunskapsstöd. Detta delprojekt är en del av ett större långsiktigt arbete inom ramen för nationell eHälsa och redovisas i och med denna rapport.

Läs mer om uppdraget kring ordinationsorsak här »

Läs mer om den nationella läkemedelsstrategin här »

Läs mer om eHälsostrategin här »

Ordinationsutredningen har under tre månaders arbete slutfört en rapport utifrån de tre deluppdrag som givits:

1. Hur ordinationsorsak kan dokumenteras

2. Juridisk analys av register och tjänster inom läkemedelsområdet

3. Samspel mellan införande av ordinationsorsak och övriga kunskapsstöd

Rapporten ger utifrån en djupare analys av varje deluppdrag ett antal konkreta förslag kring behov av fortsatt utredningsarbete samt möjliga konkreta utvecklings- och införandeprojekt.

Ordinationsutredningen föregicks av en förstudie kring ordinationsorsak som redovisades i januari 2011.

Läs mer om förstudien kring ordinationsorsak här »

 

tablett